Keleti szárny

Az orosz sztyeppén

Kozákok

kazak = "magányos, vándorló harcos"
A kazakok sosem nevezték magukat KAZAH szóval. Csak az oroszok így különböztették meg a saját kozák (kipcsák) határőreiket a nomádoktól. (Ez is egy álláspont...)
A hódíto oroszok...
Szibéria felé a Sztrogonoff-testvérek nyitották meg az utat. Kiváltságlevelük olyan vidékről beszél, ahol nincsen sem művelt föld, sem kunyhó. Rövid idő alatt orosz uralom alá jutott ez az óriási terület, melynek csupán közép-európai rendszerű földművelése alkalmas része 2 600 000 négyzetkilométer, vagyis Magyarország területének csaknem tízszerese.

Kitelepítés
"A kozákokat nem gázkamrába hurcolták, hanem áttelepítették. Nem volt szelíd akció, és együtt járt kifosztásukkal, de az új településen nem börtönviszonyok közé kerültek. Ehhez hozzá kell venni azt a szempontot, hogy a győztes forradalomnak valóban volt a kozákokkal leszámolnivalója. A kozákellenesség nem faji előítélet volt. Volt történeti és aktuális leszámolnivaló. A történeti az, hogy a valóságos kozákok nem afféle Mazeppák és Tarasz Bulbák voltak, hanem egy zsarnoki rendszer állambiztonsági alakulata. Kozákok hajtották végre a pogromokat, és az ő kezükben csattogott a parasztverő kancsuka. Aktuális pedig az, hogy a kozákok alkották a fehér hadsereg legénységét. A náci népirtáshoz hasonló népirtásnak igyekszik beállítani a könyv egyes kaukázusi népek: csecsenek, ingusok, karacsájok, balkárok, kalmükök kényszer-áttelepítését a második világháború után. A könyv ködösíti, hogy ez annak megtorlása volt, hogy ezek a népek valóban kollaboráltak a németekkel, amikor a német csapatok behatoltak a Belső-Kaukázusba."

Kishistória
A mai Ukrajna területén alakult meg az első keleti-szláv állam, a Kijevi Rusz, amely az i.sz. X. században a bizánci (ortodox) kereszténységet vette fel. A későbbiek folyamán a fejedelemség részekre bomlott. 1240-ben elfoglalták a tatárok, majd a Litván Nagyfejedelemség hódította meg. 1569 után a terület Ukrajna néven a Lengyel Királyság része lett.

Kazak
Megjegyzend ő ,hogy a kazah nép önelnevezése kazak,s egyes vélemények szerint az oroszban (s annak nyomán a többi európai nyelvben)azért írtak és ejtettek a szó végén h hangot,hogy ily módon megkülönböztethessék a 'kozák' jelentésű orosz kazak szótól.
Egyesek szerint a kozákok a kazah/kazak néptől kapták a nevüket:a szökött ukrán és orosz jobbágyok a gyéren lakott déli területeken letelepedve különálló népcsoporttá szerveződtek, s anyanyelvüket és pravoszláv vallásukat megtartva átvették a török nyelvcsaládhoz tartozó nomád kazakok/kazahok szokásait,harcrendjét,nevét stb. A szó eredeti jelentése a török nyelvekben: 'vándorló,csavargó,szabad ember' .Az oroszok a kazakokat a kozák népnévtől való megkülönböztetés érdekében korábban (a 18.sz.közepét ő l)kazak-kirgizeknek vagy kirgiz-kazakoknak hívták, sőt a 19.században már önálló nevük sem volt.
...de miért is volt a kellemesebb éghajlatú déli terület gyéren lakott? Viszont a kipcsákok megtanították őket harcolni, mint az onogurok az "urali magyarokat".

Kazakisztán
Kazakisztánban – a statisztika szerint állítólag – élt néhány norvég és egy-két dán, valamint sok más néppel együtt a szovjet statisztika szerint pár százezer – mint később kiderült, egymillió-kétszázezer – német, de a köztük levő, a létszámbelin túlmutató különbségekről a statisztikákból semmi sem derült ki. Cserkesz a cserkesz szó a csara-szüsz tatár kifejezéstől ered, a mely (szó szerint: háztalan, vagyontalan, Statte ohne, Mittel ohne) kóbor,hontalan,törvényen kivííl álló,(a magyar „szegény legény") érteleniben használtatik.Rokon jelentésű ez a „kazah"szóval,mely keleten rablót,szökevényt jelent s melyben a régi kozákság jelentése s talán neve is rejlik.A Dnyeper melletti CserJcaszy s a Don melletti CserkaszJc város neve ilyen hazátlan bujdosóktól ered,a kik cserkeszeknek neveztettek s ezeket a városokat alapították.2 Az erőltetett (csara-szüsz) szószái'maztatáshoz megjegyzi,hogy mások a cserkeszt a persa cseri-kesz szótól származtatják.E szerint sereg-embert (Truppen-Mensch), harezost,katonát jelentene. A finnugor magyarok így 457 táján költöztek a fáról a Kaukázus fölé, ami Piszkos Rhetor írásaiból is kítűnik. Bárki hivatkozzon bátran Atila udvarát megjárt híres történészre, hiszen semmi sem maradt fenn a munkájából..

Népességszabályozás fasiszta módszerekkel:
1915 kora nyarán, azután, amikor a német és osztrák–magyar seregek Gorlicénél áttörték az orosz védelmi vonalat, s mind keletebbre nyomultak, hatalmas menekülthullám indult meg a területről. Először a hadparancsnokok rendelték el a zsidó és más „megbízhatatlan emberek” evakuálását, majd a „nagy visszavonulás” hírére a délnyugati front teljes szélességében az egész népességet elüldözték a területről. Szervezetlenség, következetlenség és pánik jellemezte az evakuáció végrehajtását. Becslések szerint 1915 végére mintegy 3,3 millió menekült hagyta el a területet, 1917-re azonban hatmillióra nőtt a számuk.

Kozák
Az orosz kozák, eredetére nézve a pusztának töröknyelvű lakosa, évszázadok mulva testi külsejének tökéletes megváltozása és szláv nyelvjárásnak elfogadása ellenére szellemi jellemző vonásaiban sok olyan sajátságot óvott meg, a mely a kazak-kirgiznek ismertető jele. Nemcsak egyes tisztségekben, mint Ataman (Hetman) és Iszaul (Jaszaul), hanem a babonában, a fegyverrel meg a lóval való bánásban és számos más szokásban is kitünik a töröknomád szellem

Ukran

Moszkvából nézve...
Forum
"Ukraine had never been "a cradle of Slavic civilization" - if you mean Kiev then let me remind you that it was the capital of ancient RUSSIAN state. "Ukraine" originated from Russian word Okraina and means edge (of the country)"

Kőkor Ukrajnában
Láthatunk szép kunyhót mamutcsontból, bracelet (karkötő, BC 20000) görög mintával...
S, míg a rómaiak kerülték a szappan használatát AD 200-ig, a szkíták Ukraine területén már BC 700 óta használták tisztálkodásra.
..még írás a nomádok aranyáról és képek a múltból.
Érdekességnek:
Piros Helios was imagined as a handsome god crowned with the shining aureole of the sun, who drove a chariot across the sky each day and night. Homer described it as drawn by solar bulls (Iliad xvi.779); later Pindar saw it as drawn by "fire-darting steeds" (Olympian Ode 7.71). Still later, the horses were given fiery names: Pyrois, Aeos, Aethon and Phlegon.
Apollo, as he appears in Homer, is a plague-dealing god with a silver (not golden) bow and has no solar features.
Ukrán kövek
"A hatalmas sziklatömbökből a történelem előtti korokban faragott szobrokat a régészek az Ivano-Frankivszk megyei Sznyidavka falucska közelében találták meg. A monumentális kőfaragványok eredete - amelyekhez hasonlókat Európában csak Portugáliában és a Brit-szigeteken tártak fel - ebben az esetben sem ismeretes. "

Ukrán


Orosz nyelvről (nagyorosz) a mai értelemben a XIV. századtól beszélhetünk, -ekkor bomlott fel az óorosz nyelv...
Óorosz

az óorosz nyelv nemcsak a mai orosz nyelv őse, hanem mindhárom keleti szláv nyelv (orosz, ukrán, belorusz) ősének tekinthető, [u">az ószláv nyelv pedig az óbolgár nyelvnek felel meg[/u">

Ukrajna
"A történelem során az ukrán nyelvet 170 alkalommal tiltották be. Már I. Péter is kiadott egy rendeletet 1730-ban: az egyházi ősnyomtatványok kivételével semmilyen kiadvány sem nyomtatható az ősi nyelven, a régi egyházi könyveket pedig újranyomás előtt összhangba kell hozni a nagyorosz kiadványok nyelvezetével, hogy semmilyen különbség és különleges nyelvi eltérés ne legyen közöttük. A későbbiekben is következetesen és fáradhatatlanul folytatódott Ukrajna eloroszosítása. Utalnánk a volinyi körlevelekre és a jemi rendeletekre, amelyekben az ukrán nyelvet „politikai mozgalomként” aposztrofálják. Többek közt erről ír a könyvben Klavgyija Mirecka és Volodimir Jacenko. Volodimir Pancsenko pedig az ukrán nyelv ellen a szovjet korszakban elkövetett terrorcselekményekről ír. Idézi Pavel Alepszkijt, aki a XVII. században, még az „újraegyesülés” előtt utazgatott Ukrajnában. Az egész kozákföldön csodálatos, gyönyörű látványban volt részünk: minden ember írástudó, még az asszonyok többsége is tud olvasni… " Ugye, a világ számos országában még ma is csak vágyálom, hogy mindenki tudjon írni-olvasni.

UHOR "Az uhor fogalma történelmileg Felső-Magyarországgal asszociált, a Felvidékkel és aztán Alsó-Magyarországgal (ún. Alföld), tehát Szlovákia és a szlovákok történelmi területével.” Ehhez egy megjegyzést is fűz a szerző: Az ismert régi fogalom, a magyar nem került lefordításra az Európán kívüli kultúrákban sem. Ez a fordítás az európai szótárakban a relatíve modern korban jelent meg. Persze a szótárak soha nem magyarázták meg, milyen mértékben (milyen kritériumok alapján) történt a fordítás, ha a magyar fogalom egy eredetileg ázsiai etnikummal kapcsolatos, az Uhorsko pedig egy földrajzi fogalom, amely Közép-Európában régen ismert volt a magyarok bejövetele előtt."
(Mikor jöttek be a magyarok?)

Madar
"Uhrák, Uhrinek (női nevekben -iniech ? -inýech), Uhor régi szlovák uhor 'magyar' (vö. Kniezsa 1965: 55). Itt kell szólnunk arról is, hogy a mai szlovákban a magyarból kölcsönzött maďar 'ua.' szóval cserélték fel a régebbi uhor népnevet, s történeti munkákban a belőlük létrehozott -sko képzős megnevezések - Uhorsko : Maďarsko - terminológiai különbséget takarnak. "

Egyes nyelvekben, mint pl a ruten vagy az ukrán az uHor "H"-ja helyén "G" van. (uGor)
Ady versei "Mezi jeho nejznámější básně patří "Vnuk Györgye Dózsy" (Dózsa György unokája), "Jestřábí svatba na spadaném listí" (Héja-nász az avaron), "Vzkaz na rozloučenou" (Elbocsátó szép üzenet), "Podzim zavítal do Paříže" (Párisban járt az ősz), "Oči Tvé mi zůstaly" (Őrizem a szemed) , "Maďarský úhor" (A magyar Ugaron), "Boj s magnátem" (Harc a Nagyúrral). "

Uhry nép
"a szlovák historiográfia is egészen napjainkig tulajdonképpen helytelenül jár el, amikor a szlovákban kialakult gyakorlat szerint magyarból történő fordításokban különbséget tesz Uhorsko (Uhor) és Maďarsko (Maďar) között, mert az ilyen fordítás-megoldással tulajdonképpen nem azt adja vissza, amit egy magyar ember ért e megnevezés alatt, hanem annak szlovák értelmezését.” (Marsina, 3.)

Szlovákul 1918-ig csak a Hungariából származtatott Uhorsko (a régi szövegekben Uhry vagy Uhersko) használható, ami már az újkorban etnikailag semleges kifejezés, a Maďarsko pedig Trianon utáni országunkat jelöli. Käfer István szemléletes példáját átvéve: az uhorská revolúcia egyértelműen a negyvennyolcas, míg a maďarská revolúcia az ötvenhatos forradalmat jelöli."
Érdekességek: Feco és NagyMoravia
Ugye, akkor még a morvák szlovákul beszélhettek tán. Az uhorok meg etnikai kisebbség lehettek.. A tót atyafiak
A ma szlováknak mondott nyelv úgy 1600-1400 évvel ezelőtt kezdett elszigetelődni a magyar tözsnyelvtől,tehát „eredeti ” szlovák nyelv egyszerűen nem létezik:a magyar nyelv egyik leány-nyelve. Vagyis nekünk,magyaroknak oly megértő szeretettel kell tekintenünk a szlovák nyelvre, mint a kisunokánkra.

Többen a történelemmel foglalkozók közül minden további nélkül azonosítják a MAGYAR népet az ugor, uhor néppel. Sőt, az UGOR hegy az rögvest lefordíttatik "Magyar hegy"-re. Nos, tudjuk, hogy a (u)Hora és a (u)Gora az magában is hegy. Mitől lesz az "u"-hegy az "magyar"? Miért asszociálnak a hegyről a magyarra?

The Celtic uisge also contains the elements of u or ui (Eg) the line, limit, edge, canton, territory, so often applied to the country in Central Africa, as in U-ganda, and sekh is the liquid, the drink, English suck, the name also of a tributary river, and with the u prefix uisge reads the sekh of the limit, line, edge, direction the uskh, as the extent, range, boundary, equal to the uskh collar, a type of binding round, therefore of boundary for the land. In the earlier form of the ui we have khi to govern, rule, protect, dominate.

Zufar MIFTAKHOV

A Kárpátok - turkos szemlélettel

In 590 Boyan-Chelbir died. His son Tubdjak became Baltavar of Kara –Bulgars. He fought on the side of Avars against Byzantines and their Slav subordinates, whom Bulgars called Ulchi (Ulichi, Ulchilar). The Bulgarian Baltavar resettled up to 200 thousand Ulchis on the northern borders of the Kara - Bulgar princedom. They were settled in the region of Carpathian mountains (Bulgars called these mountains Uchuly - “Three Sons”) and on the Dnieper (Burichai) (1; 16). They began to be called Anchi (Anchylar). The word “anchi” meant “frontier guard” or “boundary men”. So, Anchis are the Slavs, resettled by Bulgars in the Carpathians and on Dnieper.

Ulchy - Ul lakosa (Há? Tur? ul?)
if the word in singular is Ulchi (an inhabitant of Ul), then the plural is Ulchies (the inhabitants of Ul), but not the reverse, i.e. from Ulchies (inhabitants of Ul) it could be either Ulchi or Ulchy (both for an inhabitant of Ul).

In fact, the Bulgars called the West " Kara", the East - " Ak", the North - " Kuk", and the south - " Sara" or "Sary"...

Atila fiai...
The abandoned stan then became a city which the local Ulchians called Galidj, and the Bulgars called "Uchuly" (Uch-Ogly, “[City"> of [ Atillé"> Three Sons”).

ulchi fri ulchi frisin ríg "beard against beard with the king"
cos fri cois frisin ríg "leg against leg with the king"

Manchu:
Ulchi mangu 'large river', Orochi maangu, Kilen malu, Hejen mamyu, all meaning 'large river' (Vagyis "széles folyó" és nem "ork mágus".)
Koguryo:
the Lord of the Anshi, whose name we no longer have but think is Yang Manchun. Another example is the treatment of the drama’s second most favored son, Ulchi Munduk.
Kabarföld:
Ulchi live on the neighbourhood with Nanaians in the bottom current of the Amur River. Ulchi name themselves "nani" that means "ground people".
Russians:
Russians called the Nanai Golds, which is a name also used by the Ulchi, Oroches and Negidals.
Turk:
Ulchi or Ulchy (both for an inhabitant of Ul).
Hitvilág:
In fact, the Ulchi believe that greed and jealousy arise from humans forgetting that we have temporary status, as guests, on the Earth.

Mézevők

The common Russian surname Medved is an apotropaic circumlocution for "bear" meaning literally "honey-eater." This is an old Slavonic periphrasis for bear. Med is Russian for honey, and the ed root means "eat." The ed and yed roots are related to {yest'} (Russian "to eat") and are cognate with other Indo-European verbs like Latin edere to eat (which gives English the adjective edible) and even with the English verb to eat. Although the Russian word for honey is med, the combining form is medv- which becomes medu, a partitive genitive of med, so the literal meaning is "eater of honey".

Természetesen ez nem az én etimológiám a MEDVEGY szóra... .. azért érdekes.
Garðaríki (Anglicized Gardariki or Gardarike) or Garðaveldi is the Old Norse term used in medieval times for the states of Rus' Khaganate and Kievan Rus'. The shortened form Garðar also refers to the same country, as does the general term for "East", Austr, with its various derivations: Austrvegr ("Eastern way" {Keleti szárny.P.I.}), Austrlönd ("Eastern lands") and Austrríki ("Eastern realm").

Ausztria neve

The German name Öster-reich can be translated into English as the eastern realm, which is derived from the Old German Ostarrîchi. The term probably originates in a vernacular translation of the Medieval Latin name for the region: Marchia orientalis, which translates as "eastern border", as it was situated at the eastern edge of the Holy Roman Empire, that was also mirrored in the name Ostmark applied after Anschluss to the Third Reich. The derivation of the Latin name from the original Old German gives rise to the use of "Aust-" for east, rather than south as in Classical Latin (the Classical Latin "Aust-" is the origin of the name for Australia, a southern land).

Gardariki

ab’-gar, ab-ga’-rus, a-bag’-a-rus (Abgaros): Written also Agbarus and Augarus. A king of Edessa.

Az orosz

The earliest written mention of the word 'Rus' or 'Russian' appears in the Primary Chronicle under the year 912. (Ukrayina was originally an Old East Slavic word for a "borderland", )

Álláspontok
Rus’ (Русь, IPA: {rusʲ}, Русичи, Русы) are an ancient people whose name survives in the cognates Russians,[1"> Rusyns, and Ruthenians
Mondjuk, a ruten az már az ókorban is ruten valahol Gallia déli részén... Az ókor végén Odoaker népe.
"derived from an Old Norse term for "the men who row" (rods-) as rowing was the main method of navigating the Russian rivers, and that it is linked to the Swedish coastal area of Roslagen (Rus-law) or Roden, from where the Varangians came " A "varangiáns" az "sólyom" jelentésű - iráni nyelven. Viszont Us-rus-hona valahol Fergana táján volt.

"The name Rus would then have the same origin as the Finnish and Estonian names for Sweden: Ruotsi and Rootsi. Viszont az oroszokra VENNAJA nevet használnak, a magyarokra az oroszok meg VENGRIJA nevet." "the Rus was Rugi, a name of the ancient East Germanic tribe related to the Goths. Olga of Kiev, for instance, was called in the Frankish annals regina Rugorum, that is, the Queen of Rugia."

orosz melléknév
ANGOL: Russian (en)
KÍNAI
俄羅斯 (Èluósī)
俄羅斯的 (Èluósī de)
NÉMET: russisch (de)
OROSZ: русский (ru)
SPANYOL: ruso (es)
SVÉD: rysk (sv)
Az "Orosz Kapu", ami nem is orosz: {Orosz-kapu} 'a Vereckénél lévő szoros, amelyen a vm.-be lé-pett az országos út' (1244) {2a}: portam Ruscie, que dicitur Montana (Gy. 1: 524).
Az orosz hegyek meg magyar hegyek: {Orosz-havasok} Ruthenorum Alpes 'Bereg vm. É-i részén húzódó erdős hegység' {1283}: Ruthenorum Alpes (Gy. 1: 519). Havas és Nagy-havasok néven is említik. A hegység orosz neve ???? ????????? (tkp. 'Magyar-hegyek').

Tölgy szavunk eredete
Tölgyfa
1321 (Dobrony): teulgfa {3a}, a. (Gy. 1: 519, 539).
Tihany "A Tévesen Sz. László (1077-95) korából keltezett oklevél szerint Orosz nevű nemes Szent Miklós sziklába vájt kápolnájának birtokot adományoz (Horozkow, cella, capella). A remeteség első nyoma "

A probléma forrása, hogy a magyar írások általában latin nyelvűek voltak, hiszen az volt a hivatali nyelv. Latinban meg nincs OROSZ, csak "rüs".
Az eddig ismertetett etimológiák közül még úgy ülne a Rosland után kialakítható Órosland is, csak akkor fel kell tételezni, hogy a magyarok ismerték a kijevi rus eredetét, s így nevezhették "orosz-föld népének" az oroszokat. Na, de nem ős skandinávok a vikingek!


OROSZ

Mordovin Maxim • A normann-elmélet Oroszországban a kezdetektõl apjainkig

Hangsúlyozta,hogy a germán nyelvű varégek-ruszok behívásáig nem létezett orosz (Rusz)állam,és így történelem sem. Felfedezve a rusz (pontosabban a „rhosz ” elnevezést a Fekete--tenger menti területeken is,azt állította,hogy a 866-ban Konstantinápolyt ostromló ruszok nem azonosak Aszkold {o}roszaival,hanem egy olyan nyugati barbár népet jelentenek,amely nyomtalanul eltűnt.A két nép – rusz és rhosz – neveinek egybeesése hozta zavarba – állítása szerint – Nyesztort is..21 Ugyanakkor Schlözer nem szolgált magyarázattal arra nézve,hogy az egykori hatalmas és rettegett nép hogyan tűnhetett el,és mitől ily nyomtalanul.
Munkájában Gegyeonov teljesen ketté választotta a varégeket és ruszokat.Véleménye szerint az előbbiek balti szlávok,míg az utóbbiak a Dnyeper-menti területek őslakosai voltak.A kijevi fejedelmek szerinte a vend-szlávoktól,vagyis a balti-szlávoktól származtak.A krónikában leírtakat úgy magyarázta,hogy Nyesztor a 11 –12.században egyszerűen visszavetítette az elképzeléseit a szláv-rusz közösség összetételéről egy sokkal régibb korszakba.
Szmolenszk mellett található gnyozdovói lelőhely a Dnyeper partján helyezkedik el.A sírhalmok nyolc csoportot alkotnak,és jelenleg összességében 2000 kurgán látható a helyszínen.... Szizov volt az első „szakrégész ”,aki Uvarovval és Szokolovval együtt 1880 és 1901 között mintegy 500 kurgánt tárt fel.55 Közöttük egyaránt voltak hamvasztásosak és csontvázasak is.
A.V.Arcihovszkij (Арциховский ,А .В .,1902 –1978), aki a novgorodi ásatásokkal szerzett utólag hírnevet,azzal utasította vissza a viking jelenlétet,hogy gyakorlatilag alig van skandináv tárgytípus a 9 –11.századi temetkezésekben.
B.A Ribakov (Рыбаков Б .А .,1908 –2001) is meggyőződéssel állította,hogy a Tamany-félszigetet és a Don alsó folyásának régióját már a 10.század előtt is szlávok lakták.
Petruhin szerint a Birkében előkerült keresztek szintén kijevi eredetűek lehetnek. {9.sz.}
a gnyozdovói és a csernyigovi „nagy kurgánok ” közötti rokonságot,,illetve a mindkét helyen megjelenő áldozati üstöt,amihez hasonló Birkában is előkerült.

Rus és Rhos

Rhos-on-Sea
Rhos-on-Sea also known as Llandrillo-yn- Rhos in Welsh, or Rhos or Llandrillo (not to be confused with Llandrillo, Denbighshire), is a seaside resort in Conwy county borough, north Wales....kőoldalak ..Rhos. (Anglesey környékén rengeteg a RHOS.) ..akik vörösök. Rhos locally means (among other things) "promontory" =hegyfok ..de van, ahol csak kősor.. a Tanat völgy közelében.

Ro'sa. L. fr. Gr...., Eng. rose fr. Celtic rhos, red -- i.e., the prevailing color of the flowers.

Arthur király földjén
Rhos Gafallt, meaning heath of Cabal, takes its name from the chief hound of the legendary king Arthur and is one of several locations in the area connected with the king and his hunting activities.
Rutin dolog "Ye Olde Anchor Inn, set in the medival town of Ruthin, offers the perfect spot to spend a night whilst touring North Wales."

Vörös kagán?
"The name Rhos was first recorded during the ninth century; it referred to a nation or a political formation (more probably the latter) somewhere in the Pontic steppe. The earliest dated citation which I have found comes from a Frankish source: the Annals of St. Bertin. The date is 839; the event is a visit to the Frankish emperor Louis the Pious by a Byzantine embassy; they are accompanied by some envoys of a nation or state called the Rhos. The annals provide little information but it seems evident that these people were not unknown to the Franks; the one useful bit of data is the word "chagan" which these Rhos give their king."
"The next event on record is securely dated to June 860; no longer friends of the Byzantines, the Rhos attacked Constantinople with their small but very fast boats called akitia."
"They have a king called Khagan Rus to whom merchants pay a tithe, their lands are swampy with many rivers, they have no horses, but are expert boatmen. They have a rich economy based on furs, the slave trade (their neighbours the agricultural Saqlaba whom they abduct and sell to the Khazars and the Bulkar). They also raid the Saqlaba for grain. They wear linen and gold. They have Saqlab mercenaries."

Ez is egy vélemény
Theophilos bizánci császárhoz követek érkeztek, akik önmagukat a RHOS néphez sorolták. A királyuk Chacanus volt, s talán mai néven svéd volt a rhos.

Értünk kunság mezein..
"Cairns are dated as from the Bronze Age, particularly 1700 and 1200 B.C." (Rhos Gwawr Cairn Cemetery Ancient Cynon Valley)
Anti-norman
One of two rivers in Ukraine, the Ros and Rusna (near Kiev and Pereyaslav), whose names are derived from a postulated Slavic term for water, akin to rosa (dew), rusalka (water sprite), ruslo (stream bed)
Rusiy (reddish-haired), a Slavic cognate of ryzhiy (red-haired) and the English red
Polish chroniclers would derive Rus' from the Latin rus, ruris ("country"). The early Rus may well have seemed to visitors from Byzantium to be "rustic" and "rural" — both, terms derived from the Latin rus.

Korai latinok
'The Scythian Nations Are One'; Sea-Fire; Khazars, Rhos, Bulgars, and Turks; Business in Gazaria; Pax Mongolica; The Ship from Caffa; Empire of the Comneni; Turchia; An Ambassador from the East;

Biblikus
"Magog was Gog's original kingdom; he acquired also Mesech and Tubal, becoming their "chief prince" ("rest"; the Scythian Tauri and the Araxes were called Rhos, from whence Russia). "

Ismeretlen támadók
Azt írnám, hogy RUS hajósok lerohanták Constantinople (Old East Slavic: Tsargrad, Old Norse: Mikligarður) városát Kr.u. 860 jun. 18-án napnyugtakor. III.Mihály basileus épp nem tartózkodott otthon, sőt a városvédő seregek nagy része is Kisázsiában harcolt az arabokkal. Botond meg betörte a kaput...:-)

A bizánciak 839-ben találkoztak először a rhos néppel, pedig állítólag északi szomszédaik voltak, legfeljebb a 7 törpe meg 3 kabaré állt közöttük. Mindjárt el is vitték őket bemutatni a frankoknak, mert ilyen csodát még ők sem láttak addig. Azok meg ottmarasztalták rhos vendégeiket teljes ellátásra...

A norveng népet Theophilus nevezte 'men of Rhos'-nak, vagyis rhos embereinek.
A rus-bizánci háború a wiki-n is olvasható - angolul. (Magyar pógárban még felütötte volna a fejét a gyanakvás szelleme, hogy a varégok miképp is mehettek át az épp "honfoglalni" induló bennszülöttek 7 törzsén.) Vagyis Biborbanszületett Konstantin Tormás barátunktól hallott először a macar népről.

Feltehetően a RHOS népnek semmi köze Pyr-rhos (lángvörös, ami pirkad, pirul) királyhoz. Miképpen St Makariosnak sincs köze a Macar néphez.

Klio A múlton is össze lehet veszni. Az oroszok és az ukránok egyszerre tartják őseik közt számon a rhosokat (ruszokat). A századforduló nagy ukrán történetírója, Hrusevszkij az ukránokat a Rhos tenger felé igyekezett orientálni.

Orosz
Amikor 839-ben a bizánci császár követeket küldött Jámbor Lajoshoz, e követséggel érkeztek bizonyos férfiak, „akik önmagukat, azaz népüket Rhos néven nevezendőnek mondották, és akiket – állításuk szerint – Chacanus nevű uralkodójuk küldött hozzá barátsága okából”. A Rhos népnév valószínűleg orosznak értendő, s így fölmerülhet a kérdés, vajon ki lehetett a kagán névre hallgató uralkodójuk? Legnyilvánvalóbban a kazár kagán jöhetne számításba, hiszen tudjuk, hogy ő fönnhatóságát kiterjesztette szláv törzsekre is. Csakhogy a Povest’ vremennych let c. szláv évkönyv a világ teremtésétől számított 6370. esztendőnél (azaz a Krisztus utáni 862. évnél) mondja el, tehát majd negyed évszázaddal későbbre keltezve, hogy megjelentek náluk a kazárok, és fölszólították őket, hogy fizessenek adót nekik.7 Ha ehhez hozzászámítjuk, hogy a szlávok hagyatéka a 7. századtól a 10–11. századig régészetileg jól adatolható Erdélyben, hogy ugyanott óorosz ékszerek is föltűntek, s hogy a szlávokra utaló legkorábbi helyneveknek két Oroszi nevű helységet tekinthetünk, akkor nem biztos, hogy egyedül a kazárok adóalanyaira kell gondolnunk. A legnagyobb erdélyi szláv temetők e korból kettős rítusúak, csontvázas és hamvasztásos temetkezésűek, s ez utóbbiakban is „avar típusú” mellékletek fordulnak elő.

Rusz

Nem érdektelen szétnézni a Kijevi Rusz határai mentén sem, hogyan látta ezt az államalakulatot a közvetlen környezete? Mit tudtak róla ott, ahová híre eljutott? Bíborbanszületett Konstantin a „roszok” népéről és országáról is ír, de két helyen és két különböző összefüggésben. Egyszer a török népek szomszédságában élő „roszokat” említ, másszor pedig Kijevből induló és Konstantinápolyt hadaikkal fenyegető „rosz” népességről van tudomása. A császár nem sorolja a „roszokat” a szláv népesség körébe tartozó csoportba! Egyes szláv törzsek és népek külön tudósításban szerepelnek. A ruszok országáról tudomása van a perzsa Gardízínek, de Kijev városát nem ismeri. A ruszok országáról azt mondja, az „egy sziget a tengerben”, és uralkodójuk a „hakan”. Más perzsa források is élesen megkülönböztetik a ruszokat a szlávoktól, kereskedő, zsákmányoló harcos népként írják le őket. A ruszokat említő legelső latin nyelvű forrás, az Annales Bertiniani szintén azt állítja, hogy a „ruszok királyát kagánnak (chacanus) nevezték”. Több forrásunk tehát azt a vélekedést erősíti, hogy a „Rusz” országot délen, a Fekete-tengertől nem messze, a steppe világának közelében kell keresnünk.

Idegenek
Spanyol muszlim (mór) forrásokban al-Madjus (pogány varázslók) néven szerepelnek, a szláv iratokban "rus" a nevük (talán Svédország finn nevéből - "Rotsi"), a bizánciak "rhos"-nak (a görög "vörös" szóból, utalva pirosas arcszínükre) vagy "varangoi"-nak (talán az ősnorvég "var" - fogadalom - szóból, egy olyan csapatot jellemezve ezzel, akik hűséget fogadtak egymásnak) hívták őket. Csak az írek, akik "lochlannach"-nak (északiak) vagy "gaill"-nek (idegenek vagy külhoniak) nevezték őket, próbálták megkülönböztetni a norvégokat ("finn-gaill", fehér idegenek) a dánoktól ("dubh-gaill", fekete idegenek).

Alföld
Területei: Rhos („alföld” jelentésű), Rhufoniog, Dyffryn Clwyd (a Völgy Kapuja) és Tegeingl. A történelem során több egyesítési kísérlet is történt

Vörösök
The earliest European reference to the khaganate comes from the Frankish Annals of St. Bertin. The Annals refer to a group of Vikings, who called themselves Rhos (qi se, id est gentem suam, Rhos vocari dicebant) and visited Constantinople around the year 838.[5"> Fearful of returning home via the steppes, which would leave them vulnerable to attacks by the Magyars, these Rhos travelled through Germany accompanied by Greek ambassadors from the Byzantine emperor Theophilus. When questioned by the Frankish Emperor Louis the Pious at Ingelheim, they informed him that their leader was known as chacanus (the Latin for "Khagan")[6"> and that they lived in the north of Russia, but the emperor found out that their ancestral homeland was in Sweden (comperit eos gentis esse sueonum).

A RHOS népről a legkorábbi feljegyzés a frank évkönyvekből (St Bertin) maradt ránk. Ezek a könyvek számolnak be egy viking csoportról, amelyik önmagát RHOS-nak nevezi, s melynek egy küldöttsége ment 838-ban Konstantinápolyba Theophilus császárhoz. Visszafelé már nem mertek menni a magyarok miatt, hát csatlakoztak a bizánciak frankokhoz küldött követségéhez, hogy egy kis kerülővel érjenek haza. Louis (Jámbor), a frankok uralkodója azonban norman kémeket gyanított bennük, ezért börtönbe záratta őket. Előbb azonban kivallatta a rhos népet, s megtudta, hogy az uralkodójuk kagán, mint minden rendes vikingé. Meg, hogy Svéd útlevéllel érkezett a kagánjuk, de ez idő tájt csak Észak-Oroszországban élnek. Ez a földrajzi fogalom már ismert volt Lajosnak. Feltehetően eszébe jutott a cári család lemészárlása, s részben azért is kerültek börtönbe a RHOS-ok...:-)

Finnugrok
Moszkvából nézve - régebben Long ago the scholars noted that the first appearance of the Magyars before the Bulgarian boundaries and the first appearance of the Rus’(“the people Rhos”)in Constantinople were linked events.The Danube Bulgarians called for the Magyar help aiming to hold the Byzantine captives who rushed home in 836 or 837.This fact does not evidence directly the hostility of the Magyars against Byzantium (and moreover,the hostility of Khazaria -the Magyars’sovereign),though it can mark their independent status in Western regions of the North of the Black Sea.Probably, the Magyars were those “savage tribes”who blocked the way to the embassy of the “people Rhos”which appeared “as seekers after friendship”in Constantinople in 838 and had to search for a roundabout way back over the sea to “their people of Swedes“ –according to Annali Bertiniani (839),via the Frankish Empire (by the Rhine).So, in this period the Magyars could settle in the mysterious country Levedia to the West of the Don (?)and even penetrate into Etelköz –the country between the Dnieper and the Carpathians (Lower Danube).

The Great Moravia (in alliance with Byzantium)was clashing with Louis the German,king of East Franks,allied with Bulgaria. Constantine Porphyrogenitus (DAI,ch.38)wrote about the three year period when the Magyars (Turks)lived under direct domination of the Khazars in the country Levedia called after their voivoda (military chief). Mint látjuk, az egyik leghamisabb történelmi forrás, a DAI szerint a magyarok a kazárok szolgái voltak Levédiában. Katonai vezetőjük - a voivoda - (lásd: Cigányvajda) volt. A Gyula már le volt váltva..

Más forum And “Russes” hadn’t called themselves Goths. They had called themselves “Rhos” (as found in Annals). This “Rhos” is a transliteration by a Bertinian chaplain from the Theophil’s letter in Greek. We don’t know that letter, but Const. Parph. wrote `ρω̃ς, i.e. Hro:s rather than Rhos. Look for linkages with the Norse "Ros" (as it appears in 839 AD, carried by "Sueones") since "Ruotsi" points to Swedes in Finnish "Country of "russes" meaning a common root like Gothic '(h)rau?s". Arabian authors stated that the term "rus" meant "red" in the language of "russes". Red..."brown-blond" ["rusiavyj" in Ukr.

So-called tetraxites settled not only in eastern Crimea but also on the Caucasus coast of the Black Sea (refer to Procopius Caesariensis).
In fact Gaidukevich has shown that much of the Hunno-Alanic late polychromic jewellery was made there.
{Amiből a svéd lesz...} people Rhos (who would object that Goths are, at least for medieval Europe, really "gente sueorum"?),

Rhos
"In Old East Slavic literature, the East Slavs refer to themselves as "{muzhi} ruskie" ("Rus men") or, rarely, "rusichi." The East Slavs are thought to have adopted this name from the Varangian elite, which was first mentioned in the 830s in the Annals of Saint Bertan. The Annals recount that Holy Roman Emperor Louis II's court at Ingelheim, in 839 (the same year as the first appearance of Varangians in Constantinople), was visited by a delegation from the Byzantine emperor. The delegates included two men who called themselves "Rhos" ("Rhos vocari dicebant"). Louis inquired about their origins and learned that they were Swedes. Fearing that they were spies for their brothers, the Danes, he incarcerated them. They were also mentioned in the 860s by Byzantine Patriarch Photius under the name, Rhos."

"Rusiyyah was used by Ibn Fadlan for Varangians near Astrakhan, and by the Persian traveler Ibn Rustah who visited Novgorod and described how the Rus' exploited the Slavs."

Pesti István 2008 december

Nyitóoldal